liście liście

UE

 

Poznańska Palarnia Kawy „Astra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy Astra poprzez wdrożenie efektu prac B+R w postaci innowacyjnej technologii produkcji kawy o obniżonej zawartości substancji drażniących na terenie gminy Nekla” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0516/15-00.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest znaczące udoskonalenie obecnego produktu (kawy o obniżonej zawartości substancji drażniących, tzw. "kawy niskodrażniącej")

przez wdrożenie autorskiej, innowacyjnej technologii, pozwalającej na obniżenie poziomu substancji drażniących C-5HT w kawie do poziomu poniżej 250

mg/1 kg oraz poszerzenie oferty o dwa zupełnie nowe produkty - prażone ziarna słonecznika i ziarna kawy palonej w czekoladzie.

 

Cele projektu: Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców poprzez:

• Podwyższenie jakości oraz walorów prozdrowotnych obecnych produktów.

• Produkcję kaw o przedłużonej świeżości.

• Dopasowanie cen produktów do oczekiwań konsumentów.

 

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 10 EPC.

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.

4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 2 szt.

 

Całkowita wartość projektu: 16 285 921,56 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 911 490,62 zł